Belgische vriendenkring Den Haag
Amicale belge de La Haye

Algemene Ledenvergadering.

donderdag 6 april 2017.


Alle leden worden hiervoor uitgenodigd.

Voorafgaand aan de ALV hebben we een gezamenlijk diner georganiseerd.

U kunt dus deelnemen aan:
- het etentje (aanvang 18.30 uur) én de ALV
- of enkel aan de ALV (aanvang 20.00 uur)

Praktische informatie:

Diner van 18.30 uur tot 20.00 uur.

- 3 gangen menu voor € 25.00 p.p. exclusief drank en koffie.

U kunt kiezen tussen vlees en vis
- Graag uw keuze voor vlees of vis doorgeven uiterlijk 30 maart:
per e-mail

- Kosten van het diner overschrijven
uiterlijk 30 maart naar bankrekening: NL09 ABNA 0515 2306 42
t.n.v. penningmeester BVK Den Haag.

Algemene Ledenvergadering: van 20.00 tot 21.30 uur
Koffie en thee worden aangeboden door de BVK.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter en mededelingen.


2. Vaststelling van de agenda.


3. Notulen van de ALV van 3 maart 2016.


4. Jaarverslag secretariaat.


5. Jaarverslag penningmeester.


6. Verslag van de kascommissie: decharge bestuur.


7. Vaststelling contributie voor 2018: voorstel 35euro (ongewijzigd).


8. Verkiezing bestuursleden.


9. Verkiezing leden kascommissie.


10.Rondvraag.


11.Sluiting door de voorzitter.

Adres

Hotel-Restaurant Centraal
Vlietweg 130
2266LB Leidschendam
tel.: 070-3273526

Er is parkeergelegenheid naast het restaurant of in de zijstraat.

De vorige bestuursverkiezing was in Februari 2015 en de tweejaarstermijn is dus verlopen. Rik Espeel, Nicole Depyper, Geert Pauwels, Bernadette Lokere en Trees Cordenier stellen zich herverkiesbaar.

Nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie dienen zich te melden bij het secretariaat en dit uiterlijk één week voor de ALV.